Hoppa till sidans innehåll

Kallelse årsmöte 2020

25 OKT 2020 23:49
Kallelse till Årsmöte i Gymnastikföreningen Stockholmsflickorna
 • Uppdaterad: 25 OKT 2020 23:49

Kallelse till Årsmöte i Gymnastikföreningen Stockholmsflickorna

Anmälan skickas till This is a mailto link senast den 11/11, så vi kan planera mötet på ett sätt som följer restriktionerna.


Dag: Onsdag 25 november 2020
Tid: Klockan 19:30
Plats: Eiraskolan (Parmmätargatan 10, på Kungsholmen)

Dagordning:

 1. Upprop och fastställande av röstlängd.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av dagordningen.
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter. Styrelsens förslag: nuvarande dvs 150 kronor
 10. Val av
  a. Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år.
  b. Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år, på så sätt att ena året väljs två ledamöter, nästföljande år övriga två.
  c. Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.
  d. En revisor jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  e. Valberedning bestående av minst två personer, av vilka en skall vara sammankallande.
 11. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem. Förslag skall väckas minst 14 dagar före mötet, eller om förslaget avser stadgeändring eller upplösning av föreningen minst 30 dagar före mötet.
  a. Förslag från styrelsen på nya stadgar, både gamla och nya stadgarna finns bifogade.
  i) Kan röstberättigade godta förslaget enligt ovan?
 12. Övriga frågor
 13. Avsluta mötet

Varmt välkomna önskar styrelsen i GF Stockholmsflickorna!
Frågor? Maila This is a mailto link

Bilagor:

GFS Stadgar 2020 inkl bilaga.pdf

GFS_Stadgar_2007 kopia.pdf

Kallelse till Årsstämma 2022

Postadress:
GF Stockholmsflickorna - Gymnastik
c/o Emelie Berglund, Drachmannsgatan 22
16849 Bromma

Kontakt:
Tel: 0707958793
E-post: info@stockholmsflick...